תנאי שימוש

תנאי ההשתתפות
קבלת התנאים.
מסמך זה מהווה הסכם בין חברת All In Entertainment, בעלת האתר Flirting
להלן: )”Flirting”) ובינך (להלן: “המשתמש”).
על-ידי שימוש באתר Flirting הנך מסכים/ה
לכל ההצהרות המנויות מטה והנך מתחייב/ת לכל התנאים המנויים מטה.
אנא קרא/י
את פרטי ההסכם בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחברה בו.
מרגע השימוש ו/או מרגע הפיכתך לחבר/ה במועדון Flirting הנך מחויב/ת
לתנאי הסכם זה, אשר יכול ויתעדכנו על-ידנו בעתיד מבלי לידע אותך על כך.
אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את תנאי ההשתתפות, אל תשתמש ו/או תירשם לאתר FLIRTING.

1. תיאור השירות.

Flirting הינו אתר אשר מספק שירותי היכרויות למבוגרים בלבד
(להלן: “השירות”).

2. הגבלות ברישום.

תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים.
רישום ו/או שימוש באתר Flirting מהווה אישור לכך
שגילך מעל 18 שנים והנך מקבל/ת על עצמך את התנאים המנויים מטה.

א. הנך מסכים/ה (1) לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כפי שטופס
ההרשמה דורש.
ב. (2) לעדכן, כשהדבר יידרש, את מאגר המידע לגביך על-מנת לוודא
כי המידע שמסרת אכן עדכני ומדויק. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו
מדויק ו/או מלא ו/או עדכני,All In Entertainment שומרת לעצמה את הזכות להשהות או
לסיים את חברותך וזכויותיך.

3. הצהרות והתחייבויות של חבר במועדון Flirting

הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני All In Entertainment
ו/או Flirting נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר בהסכם זה.
המידע לא יועבר לצד ג’ כלשהו ללא אישורך, למעט כאמור בתנאי הסכם זה.

א. הנך מסכים כי Flirting שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות
בכל זמן שהוא מבלי לתת לך התראה מראש. כמו כן, הנך מסכים כי Flirting
יכולה להוסיף, לשנות, למחוק או לסיים את תנאי ההשתתפות ו/או את שירותיה.
ב. בנוסף, הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני, לא יהיה השירות זמין וזאת
בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.

ג. על-מנת להסיר כל ספק, הנך מסכים/ה כי Flirting לא תבצע החזר של כספים
ששולמו על-ידך ל Flirting/All In Entertainment מכל סיבה שהיא.

ד. הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה
שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות התצלומים
שנשלחו לFLIRTNG.

ה. הנך מסכים/ה כי משתמשי האתר Flirting וAll In Entertainment- יכולים לעיין במידע שנמסר
על-ידך Flirtingל.

ו. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד,
שייגרמו בגין השימוש באתר FLIRTING.

ז. הנך מסכים/ה שלא לסחור בשירותים אשר All In Entertainment/FLIRTING מעניקה לך .

ח. הנך מכיר/ה בכך ש All In Entertainment/FLIRTING למעשה משמשת כצינור העברה והפצה פסיבית
בלבד של המידע.

ט. הנך מסכים/ה כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים
והבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה וסגירת חשבונך לאלתר,
לפי שיקול דעתה של All In Entertainment/FLIRTING, ללא כל הודעה אליך.

י. הנך מאשר/ת כי All In Entertainment/FLIRTING זכאית לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על מידע
אשר סיפקת לה ו/או לFLIRTING, מידע הקשור למידע שסיפקת ו/או לFLIRTING או כל מידע
אחר. הנך מאשר שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאת All In Entertainment/FLIRTING הנו חוקי ומותר.

הנך מסכים שלא:
1. לעשות שימוש בשירות בהקשר של מכתבי שרשרת, ספאמינג,
דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן.
2. לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה.
3.ליצור זהות שקרית ו/או כתובת אלקטרונית ו/או TCP/ IP שאיננה נכונה
ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח או מקוריות המידע.
4.להעביר דרך השירות מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, לשון הרע,
וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא.
5.להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג’ לרבות סימני
מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום
וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג’ כלשהם.
6.להעביר חומר המכיל “וירוסים”, “פצצות זמן”, “תולעים” וכל חומר אחר
להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת
ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל.
7.לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת,
או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או
רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או
תהליכים שלמערכות ו/או רשתות אחרות.
8. להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים
במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי
פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
9.להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו
ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות.

10. הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור
אחריה אחריות פלילית או אזרחית.All In Entertainment רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות
הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד
משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.